Splošni pogoji poslovanja družbe Genelitik d.o.o.

Predmetni splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: “SPP“) predstavljajo splošne pogoje pogodbe družbe Genelitik, genetske storitve d.o.o., Pot k sejmišču 26A, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: “Genelitik“). Predmetni SPP se uporabljajo v vseh primerih, ko Genelitik svojim kupcem, odjemalcem ali naročnikom dobavlja blago in opravlja storitve.

Predmetni SPP so objavljeni na spletni strani družbe Genelitik http://www.lifegenetics.eu/ in šteje se, da so z objavo na omenjeni spletni strani v celoti poznani vsem osebam, ki vstopajo v kakršnokoli poslovno razmerje z družbo Genelitik.

 1. 1.        Opredelitev pojmov

Za namene teh SPP imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

Anonimni podatki” pomeni podatke s katerimi ni mogoče določiti identitete naročnika (podatke o osebnih lastnostih, podatke o osebnih lastnostih skupaj z genetskimi ali samo genetske podatke).

Genetski material” pomeni slino, kri, lasje in druga tkiva, primerna za analizo, ki vsebujejo DNK Naročnika ali Testirane osebe.

Genetski podatki” pomeni rezultate laboratorijske analize – podatke o variacijah SNP-jev.

Genetsko testiranje” pomeni postopek ki lahko napove dedne bolezni ali omogoča določitev nosilstva gena, odgovornega za bolezen ali odkritje genetske nagnjenosti ali dovzetnosti za bolezen.

Občutljivi osebni podatki” pomeni podatke o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika.

Podatki o osebnih lastnostih” pomeni podatke o psihofizičnih lastnostih naročnika.

Nakup” pomeni nakup Storitve Genelitika s strani Naročnika, ki ga le-ta običajno opravi preko spletne strani Genelitika.

Naročnik” pomeni katerokoli osebo, ki z Genelitikom sklene Pogodbo za nakup oz. izvedbo Storitev.

Obročno plačilo” pomeni plačilo Storitev na obroke, ki ga lahko po lastni presoji nudi Genelitik v skladu s temi SPP.

Osebni podatki” pomeni podatke, ki v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov veljajo za osebne podatke in vključujejo tudi Občutljive osebne podatke.

Pogodba” pomeni pogodbo na podlagi katere Naročnik izvede katerikoli nakup Storitev Genelitika. Pogodba se sklene z naročilom na spletni strani Genelitika oz. na drug način, ki ga v danem trenutku nudi Genelitik.

Registracija” pomeni registracijo preko spletne strani Genelitika, pri kateri Testirana oseba Genelitiku preko ustreznega spletnega obrazca sporoči številko Zbiralnika in s strani Genelitika Zahtevane podatke. Registracija se lahko opravi tudi preko natisnjenega vprašalnika, ki ga Genelitik posreduje Testirani osebi.

Storitve” pomeni vse storitve, ki jih nudi družba Genelitik, ne glede na to, ali gre za Genetska testiranja ali dobavo prehranskih dopolnil oz. drugih storitev, ki jih nudi Genelitik in obsegajo predvsem naslednje produkte: LifeGenetics Premium, LifeGenetics Slim, LifeGenetics Baby, LifeGenetics Nutri, poleg tega pa še vse druge storitve in produkte, ki jih v določenem trenutku nudi družba Genelitik.

Testirana oseba” pomeni osebo na kateri se izvaja Genetsko testiranje.

Zbiralnik” pomeni pripomoček za odvzem in hranjenje biološkega materiala.

 1. 2.        Splošno

Razmerje med Genelitikom in Naročnikom ureja poleg veljavne zakonodaje še Pogodba, katere sestavni del so tudi ti SPP, in veljavni cenik storitev, ki vsebuje seznam veljavnih cen Storitev.

Predmetni SPP veljajo za vse Storitve, ki jih Naročnik naroči pri družbi Genelitik, ne glede na to, ali gre za Genetska testiranja, dobavo prehranskih dopolnil oz. drugih produktov ter drugih Storitev, ki jih nudi Genelitik.

Genelitik bo nove Storitve objavljal prek svojih informacijskih portalov, v prodajno-informativni literaturi ali na drug primeren način. Genelitik lahko zaradi vključevanja novih storitev in/ali opuščanja starih storitev spremeni nabor storitev.

Genelitik bo cene storitev z njihovim opisom objavljal v cenikih Genelitika. V ceniku se določijo cene za vse vrste storitev, morebitni popusti ter cene za posebne ciljne skupine.

Z Naročilom Naročnik potrjuje, da je seznanjen z vsebino Pogodbe in z vsebino teh SPP ter da soglaša s SPP kakor tudi s cenikom in opisom storitev in drugimi prilogami k Pogodbi in sprejema vse obveznosti iz tega naslova.

Genelitik zavezujejo le izjave, ki jih le-ta pisno ali na drug ustrezen način, ki je v skladu s slovensko zakonodajo izenačen s pisno obliko, izrecno potrdi. Morebitne obljube, ponudbe ali izjave tretjih oseb, tudi, če so te tretje osebe pogodbeni partnerji Genelitika, Genelitika ne zavezujejo.

Ob Nakupu lahko Naročnik, ob Registraciji pa testirana oseba izbere tudi možnost, da se strinja s tem, da mu Genelitik pošilja e-mail novice.

 1. 3.        Sklenitev Pogodbe, Naročilo in Registracija

Genelitik izrecno poudarja, da ponudbe, reklamne akcije in druga sporočila, ki jih kjerkoli objavlja Genelitik oz. do katerih Naročnik pride na drug način ne štejejo za ponudbo temveč predstavljajo izključno vabilo k dajanju ponudb. Kakršnekoli objave, tudi če so označene z besedo “ponudba” ali z izpeljankami iz te besede ali drugih podobnih besed z istim pomenom, pomenijo izključno vabilo Genelitika k dajanju ponudb in Genelitika ne zavezujejo.

Naročnik je lahko vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Naročnik mora za naročilo katerekoli Storitve Genelitika opraviti Nakup, ki ga Naročnik običajno izvede na spletni strani Genelitika (oz. pri s strani Genelitika pooblaščeni osebi). Nakup se izvede tako, da Naročnik na spletni strani izpolni zahtevane podatke, izbere Storitev in odda naročilo. Naročilo oz. Nakup se šteje za veljavno ponudbo Naročnika Genelitiku za sklenitev Pogodbe. Genelitik (oz. s strani Genelitika pooblaščena oseba) bo nato v primernem roku Naročniku izstavil račun. Z izstavitvijo računa se šteje Pogodba za dobavo oz. opravljanje Storitev za sklenjeno. Morebitni ustni dogovori in spremembe Pogodbe niso veljavni.

V primeru Nakupa Storitev, ki vključujejo npr. izključno dobavo določenih izdelkov, ki jih nudi Genelitik (kot so npr. prehranska dopolnila in drugi podobni izdelki) mora Naročnik v skladu s točko 5 teh SPP v danem roku račun poravnati in Genelitik bo Naročniku v nadaljnjem roku 10 dni dobavil Storitve (razen v kolikor Genelitik na Računu oz. na spremnem dopisu k računu ali na drug ustrezen način Naročnika ne obvesti, da so pogoji drugačni ali da je rok dobave drugačen). Genelitik bo Naročniku tovrstne Storitve dostavil na naslov, ki ga je v Naročilu navedel Naročnik.

V primeru Nakupa Storitev, ki vključujejo izvedbo Genetskega testiranja, bo Genelitik skupaj z računom za opravo Storitev Naročniku (oz. Testirani osebi – če Naročnik ni hkrati tudi Testirana oseba) na s strani Naročnika sporočen naslov posredoval Zbiralnik, s potrebnimi navodili. Zbiralnik je in celoten čas ostaja izključna last Genelitika (razen v kolikor Naročnik Zbiralnik kupi pri pogodbenem partnerju Genelitika). Testirana oseba mora po prejemu Zbiralnika opraviti Registracijo vzorca. Genelitik opozarja, da je Registracija vzorca pogoj za izvedbo Genetskega testiranja. V kolikor Testirana oseba Registracije vzorca ne izvede, je Genelitiku onemogočena ustrezna izvedba Genetskega testiranja in Genelitik si pridržuje, da Genetskega testiranja ne izvede. Po izvedbi Registracije vzorca, pri kateri mora Testirana oseba na spletni strani med drugim ustvariti svoj osebni račun, soglašati s temi SPP, v za to namenjen prostor prepisati kodo z Zbiralnika in vpisati Osebne podatke, ki jih od njega zahteva spletni obrazec, mora Testirana oseba Genelitiku na lastne stroške in na naslov Genelitika Zbiralnik vrniti. Naročnik oz. Testirana oseba se zaveda in soglaša, da odvzem Genetskega materiala oz. vzorca ni del Storitev, ki jih nudi Genelitik (odvzem Genetskega materiala oz. vzorca se izvede s strani Testirane osebe), zato Genelitik za odvzem Genetskega materiala oz. vzorca ne odgovarja.  S prejemom vseh podatkov, ki jih zahteva spletni obrazec za Registracijo vzorca in po prejemu Zbiralnika s strani Genelitika se šteje, da se je začel postopek izvedbe Genetskega testiranja, ki običajno traja šest (6) do deset (10) tednov. Testirana oseba mora izvesti Registracijo vzorca in Genelitiku vrniti Zbiralnik v roku devetih (9) mesecev od izvedbe Nakupa, sicer se šteje, da Genelitik ni zavezan opraviti Genetskega testiranja ali drugih Storitev s tem v zvezi, Naročnik pa tudi ni upravičen do vrnitve plačanega zneska.

Genelitik poudarja, da Storitve dobavlja le v državo izvedbe Nakupa. V kolikor namreč država dostave, ki jo je v Naročilu navedel Naročnik in država dostave, ki jo je v Registraciji vzorca navedla Testirana oseba nista enaki, si Genelitik pridržuje pravico, da zavrne dobavo Storitev v državo, ki jo je pri Registraciji vzorca navedla Testirana oseba.

Genelitik lahko zavrne ponudbo Naročnika ali enostransko odpove že sklenjeno Pogodbo (pri čemer Genelitik nima obveznosti vrnitve morebiti že plačanih zneskov s strani Naročnika), če ugotovi, da je Naročnik ali Testirana oseba ravnala v nasprotju z določili Pogodbe ali teh SPP, če je kršila Pogodbo ali veljavne predpise, zlasti pa v naslednjih primerih:

 1. 4.        Obseg Storitev in obveznosti Genelitika ter pogoji uporabe Storitev v zvezi z Gentskim testiranjem

Ob Nakupu oz. pri Registraciji Genelitik Naročniku oz. Testirani osebi predstavi postopek izdelave genetskih analiz, hranjenja Naročnikovih podatkov oz. podatkov Testirane osebe, metode za izdelavo poročil, uporabo spletnih storitev in obrazloži druga vprašanja povezanih s storitvami Genelitika.

Naročnik oz. Testirana oseba je dolžna uporabljati Storitve in vsebine, ki jih Genelitik posreduje, skladno z navodili Genelitika. Naročnik oz. Testirana oseba ne pridobi nobenih avtorskih ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih ponuja Genelitik ali njegovi pogodbeni partnerji.

Genelitik že na tem mestu poudarja, da so Storitve LifeGenetics primerne za zdrave posameznike. Ljudem, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave, pred Naročilom oz. Registracijo pripročamo, da se o tveganjih in neželjenih učnikih posvetujejo z zdravnikom ali strokovnjakom. Storitev “LifeGenetics Slim” ni primerna za mladoletne osebe, nosečnice, doječe matere, bolnike z diabetesom ter za tiste, ki imajo težave s ščitnico.

Genetska poročila Genelitika temeljijo na laboratorijskih izvidih genetskega materiala izdelanih v priznanih domačih ali tujih laboratorijih ter na podlagi osebnih lastnosti in drugih predloženih podatkov. Genelitik iz pogodbenih laboratorijev prejme Genetske podatke, torej podatke o variacijah v posameznih SNP-jih v elektronski obliki, število analiziranih SNP-jev pa glede na izbrano storitev lahko preseže celo 600.000. S prejetimi podatki o osebnih lastnostih Naročnika oz. Testirane osebe lahko Genelitik dodatno izboljša rezultate in hkrati za boljše razumevanje le-teh ponudi primerjavo z osebami s podobnimi osebnimi lastnostmi. Nekatere storitve zahtevajo analizo manjšega števila SNP-jev, druge pa zahtevajo analizo več kot 600.000 SNP-jev, zaradi česar je analiza kompleksnejša.

Genelitik sodeluje s priznanimi laboratoriji za izvedbo genetskih analiz in izvaja postopke za doseganje najvišje stopnje kakovosti storitev. Zaradi zahtevnosti analiz je zelo pomembna kvaliteta vzorca DNK, ki jo Naročnik oz. Testirana oseba posreduje Genelitiku. V primeru neustrezno odvzetega genetskega materiala se lahko zgodi, da analiza ne pokaže iskanih variacij v nekaterih genih. Razlog za nezmožnost določitve variacij v nekaterih genih je lahko tudi ta, da ima Naročnik oz. Testirana oseba določene spremembe (mutacije) v bližini mesta v genu, ki ga LifeGenetics test preiskuje in zato določitev variacij tega gena ni izvedljiva.

Če se izkaže, da bi zaradi manjkajočih podatkov lahko bila storitev slabša, lahko Genelitik ponovi analizo še na drugem vzorcu Naročnika oz. Testirane osebe, v primeru manjšega vpliva na analizirano področje pa si Genelitik pridržuje pravico, da postopka ne ponovi. Genelitik postopek ponovi največ enkrat, dodatne ponovitve se izvedejo na željo in stroške Naročnika oz. Testirane osebe. Šteje se, da Naročnik oz. Testirana oseba soglaša z vsemi pogoji glede izvedbe Genetskega testiranja, s katerimi je soglašala že ob Registraciji.

Prisotnost ali odsotnost variacij različnih SNP-jev v genetskem materialu vpliva na različne odzive na zaužite prehrambne snovi ter lastnosti posameznika, življenjski slog, splošno zdravstveno stanje ter posledično morebitno verjetnost za razvoj določenih obolenj. Genelitik ugotovljene variacije iz genetskih podatkov Naročnika oz. Testirane osebe interpretira na podlagi najbolj relevantnih in sodobnih znanstvenih dognanj, publikacij ter raziskav in jih strne v poročila, ki se razlikujejo glede na Storitev, ki jo Naročnik naroči. Ker za vse SNP-je in variacije, ki se na njih lahko pojavijo ne obstajajo relevantne raziskave in ugotovitve, le-teh Genelitik ne interpretira.

Naročnik oz. Testirana oseba se zaveda, da lahko zaradi rezultatov in interpretacij prisotnih v poročilih genetskih preiskav Naročnik oz. Testirana oseba doživi negativne čustvene reakcije. Interpretacije lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo negativni čustveni odziv. Ljudem, ki imajo diagnosticirane čustvene in mentalne bolezni, kot je depresija, anksioznost ali druge bolezni, pred Naročilom oz. Registracijo priporočamo posvet z zdravnikom ali strokovnjakom.

Naročnik oz. Testirana oseba se z naročilom storitev zaveda možnih vplivov in rizikov Genetskega testiranja in se pri polni zavesti strinja, da Genelitik ne prevzema nikakršne odgovornosti za tovrstne posledice.

Genelitik izvaja Genetsko testiranje izključno v skladu s Slovensko zakonodajo, ne glede na to, kje je Naročnik opravil Nakup in ne glede na to, kje je Testirana oseba opravila Registracijo.

 1. 5.        Račun za opravljene Storitve in plačilo

Genelitik bo Naročniku izstavil račun za naročene Storitve. Osnovne in druge (dodatne) Storitve se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom. Naročnik je dolžan račun poravnati v roku 8 dni od njegovega prejema. Dokler Naročnik  ne poravna računa, Genelitik ni dolžan dostaviti naročenih izdelkov oz. opraviti Storitev.

Naročnik je Genelitiku dolžan poravnati vse morebitne stroške opominjevalnega postopka in postopka izterjave njegovih zapadlih obveznosti.

Če Naročnik storitve Genelitika plača preko pooblaščenega posrednika, se šteje izdani račun posrednika kot račun Genelitika. Po potrebi lahko Genelitik Naročnika oz. testirano osebo pozove k predložitvi računa, ki mu ga je izdal pooblaščeni posrednik oz. potrdila o plačilu storitev posredniku.

Naročnik ima pravico do pisnega ugovora zoper vsak račun, ki je izstavljen s strani Genelitika, v roku 15 dni od datuma prejema računa, in sicer pisno s priporočeno pošto, poslano službi, pristojni za reklamacije. Genelitik bo na vsak pisni ugovor Naročnika pisno odgovoril v roku 8 dni. Ugovor zoper izstavljeni račun ne zadrži dolžnosti plačila po tem računu, v roku, kot je naveden na računu. O ugovoru naročnika zoper izstavljeni račun odloči služba, pristojna za reklamacije, organizirana pri Genelitiku. Genelitik do rešitve reklamacije Naročniku, ki je podal ugovor, ne bo prenehal zagotavljati Storitev. V primeru, da je ugovor Naročnika utemeljen, bo Genelitik Naročniku izplačal razliko preveč plačanega zneska. To izplačilo se praviloma opravi tako, da Genelitik priznani znesek Naročniku prizna kot dobropis na njegovem dolžniškem računu, ki se upošteva ob naslednjem plačilu. V primeru neupravičenega ugovora zoper račun lahko Genelitik stroške postopka z ugovorom zaračuna Naročniku po veljavnem ceniku Genelitika.

Naročnik je dolžan poskrbeti za natančno izvedbo plačila z navedbo potrebnih podatkov. Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, mu Genelitik pošlje pisni opomin, v katerem ga pozove, da zapadle obveznosti poravna najkasneje v roku, ki je naveden na opominu. V primeru zamude s plačilom je Naročnik, dolžan poleg glavnice poravnati tudi z zakonom predpisane zamudne obresti oz. morebitne stroške opomina.

 1. 6.        Obročno plačilo

Genelitik ni zavezan k temu, da kateremukoli Naročniku omogoči plačilo na obroke, temveč to stori izključno po lastni izbiri.

V kolikor je Genelitik Naročniku omogočil plačilo na obroke je Naročnik dolžan redno izpolnjevati svoje obveznosti.

V kolikor je Genelitik Naročniku omogočil plačilo na obroke, v zvezi s Storitvami, ki jih je Genelitik za Naročnika oz. za Testirano osebo že izvedel oz. mu jih je že dostavil, pred poplačilom vseh obveznosti s strani Naročnika, se šteje, da v kolikor Naročnik zamudi s plačilom enega obroka za več kot 15 dni, v plačilo zapade celotna obveznost Naročnika oz. vsi bodoči obroki, ne glede na število preostalih obrokov in čas trajanja Pogodbe. V tem primeru je Genelitik takoj po zapadlosti upravičen iztirjati celoten dolg do Naročnika.

V primeru naročila Storitev, ki jih Genelitik Naročniku dobavlja daljše časovno obdobje oz. redno (npr. tedensko, mesečno, četrtletno, polletno), se šteje, da lahko Genelitik nemudoma preneha z dobavo oz. opravljanjem Storitev, v kolikor je Naročnik v zamudi s plačilom posameznega dolgovanega obroka za več kot 15 dni. V tem primeru je Genelitik upravičen, da Naročniku zaračuna pogodbeno kazen, ki je vsakokrat dogovorjena s Pogodbo.

 1. 7.        Omejitev odgovornosti

Genetsko testiranje z vsemi priporočili in zaključki ne nadomešča zdravstvenih diagnoz, zdravljenj, priporočil zdravnikov in obiskov drugih uradnih zdravstvenih ustanov ter njihovih nasvetov glede uporabe zdravil, prehranjevanja, življenjskega sloga in načina zdravljenja. Namen Storitev Genelitika je zgolj informativne narave, ki posamezniku nudi informacije o njegovih genetskih posebnostih, ki lahko služijo za predčasno preventivo, pravočasen obisk in iskanje nasvetov in priporočil pri svojem zdravniku. Genelitik in partnerske družbe niso zavezani zagotoviti zdravljenja, zdravstvenih nasvetov ali drugih zdravstvenih storitev ali izvesti druge aktivnosti, ki niso izrecno opredeljene s Pogodbo ali temi SPP.

Genelitik v nobenem primeru ne odgovarja za poprodajne storitve ali proizvode (npr. wellnes programi, programi hujšanja, nakup prehranskih dopolnil, ipd.), ki bi jih Naročnik morebiti kupil oz. naročil pri drugih partnerskih ali nepartnerksih podjetjih Genelitika, ne glede na to ali je bil nakup oz. naročilo teh storitev ali produktov posledica Storitev, ki jih nudi Genelitik. Genelitik ne odgovarja za morebitne kršitve avtorskih in podobnih pravic za storitve, ki jih opravljajo zunanji izvajalci. Partnerji Genelitika (zdravniki, lekarne, zdravstvene ustanove idr.), preko katerih je Storitev podjetja Genelitik možno naročiti, kupiti ali pridobiti, ne prevzemajo odgovornosti glede opravljene Storitve podjetja Genelitik. Genelitik ne prevzema nobene odgovornosti za nezakonito, neustrezno ali drugo neprimerno ravnanje partnerjev in tretjih oseb, ki se izdajajo kot partnerji Genelitika. Genelitik svetuje Naročnikom, da Naročnik kredibilnost ustanove, kjer bo Naročnik naročil Storitve Genelitika ustrezno preveri. Genelitik na svoje Storitve ne nudi nobene garancije.

Genelitik ne izključuje možnosti, da pri izvedbi Genetskega testiranja zaradi zapletov lahko pride do kontaminacije Genetskega materiala. Genelitik za tako kontaminacijo ne odgovarja, in če se to ugotovi, lahko Genelitik brezplačno ponovno izvede Genetsko testiranje. Kontaminacija Genetskega materiala nima nobenega vpliva na Naročnika oz. Testirano osebo ali njuno zdravje. Šteje se, da Testirana oseba soglaša z vsemi pogoji glede izvedbe Genetskega testiranja, s katerimi je soglašala že ob Registraciji.

Kakršnakoli odškodninska odgovornost Genelitika po posamezni sklenjeni Pogodbi je omejena na znesek, ki ga je Naročnik plačal Genelitiku po tako sklenjeni Pogodbi. Genelitik ne odgovarja in izrecno izključuje vso odškodninsko odgovornost za kakršnokoli izgubo ali škodo zaradi naravnih nesreč, vojne, terorizma, nemirov, stavk, vandalizma, dejanj ali opustitev s strani uradnih organov ali kakršnihkoli drugih dogodkov izven sfere Genelitika.

 1. 8.        Dolžnost obveščanja

Naročnik oz. Testirana oseba mora v času do prenehanja namena zaradi katerega je bilo pogodbeno razmerje sklenjeno najkasneje v petih dneh pisno obvestiti Genelitik o spremembah podatkov, ki so pomembni za Nakup Storitev oz. za izvedbo Genetskega testiranja, med drugim zlasti podatke o spremembi osebnega imena, firme, označb, pod katerimi je voden v poslovnih dokumentih, spremembo naslova, sedeža, zaposlitve, spremembo računa, prek katerega posluje, registrsko številko družbe, itd.

Naročnik oz. Testirana oseba je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni novi podatki, ki jih navaja.

Če Naročnik oz. Testirana oseba spremembe podatkov ne sporoči Genelitiku, se računi in druga sporočila, poslana Naročniku oz. Testirani osebi na naslov, ki ga je navedel ob Nakupu oz. registraciji, štejejo za sprejeta.

 1. 9.        Zbiranje in varstvo Osebnih podatkov

Naročnik s sklenitvijo Pogodbe soglaša, da lahko Genelitik njegove Osebne podatke (vključno z Občutljivimi osebnimi podatki) zbira in obdeluje za namene uspešnega izvajanja Storitev in druge namene v skladu s temi SPP in Pogodbo, ter jih v obdelavo posreduje tudi morebitnim tretjim osebam. Naročnik oz. Testirana oseba soglaša, da lahko Genelitik Osebne podatke (vključno z Občutljivimi osebnimi podatki) izvaža v tretje države (ki npr. niso članice EU) in ki ne zagotavljajo enakega varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki se nanašajo na posameznika v zvezi z Naročilom Storitev, so poslovna skrivnost podjetja Genelitik.

Osebni podatki bodo zbrani, uporabljeni in obravnavani v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Genelitik bo pridobljene Osebne podatke uporabljal za nemoteno izvajanje Pogodbe oz. pogodbenega razmerja in za tržne analize, namenjene izboljšanju ponudbe naročnikom in uporabnikom.

Genelitik o Naročniku oz. Testirani osebi zbira predvsem naslednje Osebne podatke:

Genelitik se zavezuje, da zbranih Osebnih podatkov (vključujoč Občutljive osebne podatke) o osebnih lastnostih ali genetskega materiala ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve Naročnika oz. Testirane osebe (če Testirana oseba ni hkrati tudi Naročnik), razen za namene izvedbe Storitev po Pogodbi, v skladu s soglasjem Naročnika oz. testirane osebe iz prvega odstavka tega člena in v primeru, ko je tovrstno ravnanje potrebno za uspešno izvajanje naročenih Storitev ali v primeru upravičene zahteve sodišča ali drugega pristojnega organa.

Genelitik bo po prejemu Naročila in po Registraciji ter prejemu Genetskega materiala ločil Osebne podatke od drugih podatkov in Genetskega materiala (anonimiziranje Osebnih podatkov). Nato bo Genetski material ustrezno šifriran in anonimiziran odposlan v partnerski laboratorij, kjer bo analiziran.

Genelitik sme anonimizirane Osebne podatke uporabljati v raziskovalne in razvojne namene in raziskave, ki lahko drugače pripomorejo k izboljšanju kakovosti genetskih storitev v sodelovanju z drugimi partnerji, poleg tega tudi za izdajo člankov, literature, izjav ali drugih publikacij ali objav v kakršni koli medijski obliki. Genelitik je hkrati lastnik vseh avtorskih, intelektualnih in drugih pravic iz teh in morebitnih drugih naslovov, brez vsakršnih nadomestil, plačil ali obveznosti do Naročnika.

V skladu z odločitvijo in soglasjem Testirane osebe pri Registraciji lahko Genelitik anonimiziran genetski material (vzorec sline) Testirane osebe uporablja v raziskovalne in razvojne namene in raziskave, ki lahko drugače pripomorejo k izboljšanju kakovosti Storitev. Genelitik lahko v tem primeru za dostop do anonimiziranega genetskega materiala za raziskovalne namene pooblasti tudi druge raziskovalne fizične ali pravne osebe in institucije. Testirana oseba lahko dovoljenje za uporabo anonimiziranega genetskega materiala naknadno brez dodatnih stroškov prekliče, Genelitik pa je dolžan v roku 15 dni njegov genetski material uničiti. Preklic ne vpliva na morebitne že opravljene raziskave s pomočjo genetskega materiala Testirane osebe v času, ko je to dovolil. Če se Testirana oseba ob Registraciji ne strinja z uporabo genetskega materiala v raziskovalne namene, bo Genelitik po izvedbi Genetskega testiranja oz. laboratorijske analize, le-tega takoj uničil.

Dovoljenje za uporabo Genetskega materiala Testirane osebe v raziskovalne namene ni pogoj za izvedbo Storitev Genelitika, kar pomeni, da lahko to možnost Testirana oseba kadarkoli odkloni.

Naročnik oz. Testirana oseba ima kadarkoli pravico, da od Genelitika zahteva obvestilo o zbranih Osebnih podatkih, v Osebne podatke lahko vpogleda, zahteva spremembo ali izbris kateregakoli Osebnega podatka, vključujoč rezultate Genetske analize.

 1. 10.     Reševanje ugovorov Naročnika oz. reševanje morebitnih sporov

Naročnik ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje Genelitika, v zvezi z dostopom do Storitev ali izvajanjem Storitev, v roku 15 dni od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje Genelitika. Ugovor se vloži s priporočeno pošiljko, naslovljeno na službo reklamacij, ki tudi odloča o ugovoru Naročnika. Genelitik bo na ugovor odgovoril v osmih (8) dneh.

Vse spore v zvezi z ali izvirajoče iz teh SPP ali iz vsakokratne Pogodbe, ki jo z Genelitikom sklene Naročnik ali Testirana oseba, si bodo stranke prizadevale rešiti sporazumno, v kolikor pa sporazumna rešitev ne bo mogoča, se stranke dogovorijo za pristojnost sodišča glede na vsakokratni sedež Genelitika.

 1. 11.     Končne določbe

Predmetni SPP za Storitve družbe Genelitik imajo značaj pogodbe in so sestavni del Pogodbe, ki jo Naročnik oz. Testirana oseba sklene pisno ali z naročilom na spletni strani Genelitika in ob Registraciji oz. na drug način, ki ga v danem trenutku nudi Genelitik. Genelitik lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spreminja predmetne SPP, o čimer mora predhodno seznaniti Naročnika in Testirano osebo.

Za te SPP se uporablja slovensko pravo. Ti SPP so bili sestavljeni v angleškem jeziku. V pomoč Naročniku in Testirani osebi pa ta dokument vsebuje tudi prevod SPP v slovenski jezik. V primeru kakršnihkoli neskladij in/ali sporov glede razlage teh SPP je zavezujoče in prevlada izključno angleško besedilo.

V primeru, da je ali da postane posamezno določilo teh SPP neveljavno, neučinkovito ali neizvedljivo, to ne vpliva na veljavnost, učinkovitost ali izvedljivost ostalih določb teh SPP. V tem primeru velja, da so se stranke dogovorile za tako veljavno, učinkovito in izvedljivo določilo, ki je po svojem namenu in učinku najbližje neveljavnemu, neučinkovitemu oz. neizvedljivemu določilu.

Naslovi poglavij teh SPP so podani samo z namenom sklicevanja in ne vplivajo na pomen ali razlago teh SPP.

Ti SPP začnejo veljati z dnem njihovega sprejema s strani Genelitika in z njihovo objavo na spletni strani Genelitika. Z objavo teh SPP na spletni strani Genelitika se šteje, da so le-ti poznani vsakemu Naročniku, ki z Genelitikom sklepa Pogodbo, ne glede na to, ali je taka pogodba sklenjena v fizični obliki ali s pomočjo spletnega naročila na spletni strani Genelitika oz. na drug ustrezen način, ki ga v danem trenutku nudi Genelitik.

Vaša zasebnost je zagotovljena

Vaša zasebnost je zagotovljena

Vaši osebni podatki so pri nas na varnem in jih NIKOLI ne posredujemo zavarovalnicam, delodajalcem in drugim. Vzorec vaše DNK je skozi celoten proces testiranja šifriran.

Mednarodni ugled

Mednarodni ugled

DNK analize LifeGenetics so ustvarili slovenski in tuji strokovnjaki, njihovo kakovost pa potrjujejo mednarodni partnerji in zadovoljne stranke po celem svetu.

Strokovna podpora in pomoč

Strokovna podpora in pomoč

Naši prijazni svetovalci in strokovnjaki so vam vedno na voljo za dodatna vprašanja in podporo pri uporabi rezultatov DNK analize.

Zagotovljena kakovost

Zagotovljena kakovost

DNK analize LifeGenetics sodijo med najbolj strokovne in kakovstne nutrigenomske analize v Evropi. Laboratorijska analiza poteka v Veliki Britaniji.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletne strani, nam dovoljujete njihovo uporabo.
×